language conversation courses in Egypt - 11 languages: English, French, Spanish, Italian, Catalan, Portuguese, Polish, Russian, German, Danish, Turkish

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ICM Jindřichův Hradec z.s.
se sídlem nám. Míru 7, Jindřichův Hradec 377 01, CZ
identifikační číslo: 02866072

spisová značka L 6383 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


 • 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolku ICM Jindřichův Hradec (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.egyptcourse.com (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránek").
  • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, dle potřeby i v jazyce jiném.
  • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • 2. OCHRANA SOUKROMÍ

  • 2.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR. o
  • 2.2. Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a se zaměřením na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.
  • 2.3. Zpracování osobních údajů podléhá zásadám zpracování osobních údajů, které má kupující uveřejněny v objednávce.
 • 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  • 3.1. Veškerá prezentace služby umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za neuskutečnění služby. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3.  Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
   • 3.4.1. objednávané službě
   • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služby
  • 3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu přijetí objednávky potvrdí a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
  • 3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • 3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • 4.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy  kupující uhradí prodávajícímu
   • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 264892858/0300  , vedený u společnosti ČSOB (dále jen "účet prodávajícího").
  • 4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služby předem.
  • 4.3.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 4.5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zaplacení služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@icmjh.cz
  • 5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
  • 5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé především zrušením objednané služby má kupující  nárok na odškodné: objednanou službu je možné zrušit kdykoli, kupující však zaplatí  storno poplatek.  Pokud bude objednávka zrušena do 90 dní před rozhodným datem poskytnutí služby, bude kupujícímu vrácena celá již uhrazená  částka. Pokud bude objednávka kupujícím zrušena v době 30 - 89 dní před zahájením objednané služby, náleží kupujícímu 50% uhrazené částky. V případě, že bude objednaná služba zrušena 29 dní a méně před započetím poskytované služby, nebude zaplacená částka kupujícímu vrácena avšak bude akceptována případná náhrada, kterou si kupující sám za sebe zajistí. V tom případě nebude prodávající požadovat žádný poplatek za změnu v osobě.
  • 5.5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že poskytovaná služba je poskytována dle sjednaných podmínek.
   • 6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,  případně i v sídle nebo místě podnikání.
  • 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   • 7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.
   • 7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 8. DORUČOVÁNÍ

   • 8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
  • 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • 9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   • 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
   • 9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  Jindřichův Hradec 15.4.2019

  inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.